Zamówienia, warunki płatności i dostawy

Na każde otrzymane zapytanie ofertowe dotyczące oferowanych w niniejszym serwisie produktów wysyłamy, do pisemnego potwierdzenia przez Klienta, ofertę zawierającą warunki sprzedaży.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego, po otrzymaniu od Klienta przyjętej i zaakceptowanej oferty oraz spełnieniu zawartych w niej warunków, w tym dotyczących płatności. Do momentu całkowitej zapłaty zamówiony towar pozostaje własnością sprzedawcy. Wysyłka zamówionych produktów następuje po zaksięgowaniu środków na wskazanym w ofercie  rachunku bankowym, chyba że strony uzgodniły inaczej. Wszystkie oferowane przez nas produkty dostarczane są po wcześniejszym uzgodnieniu ceny pod wskazany w zamówieniu adres. Cena dostawy uzależniona jest m.in. od wagi przesyłki, jej gabarytów, a także od miejsca docelowego dostawy.

Wyładunek i dalsze prace takie jak wniesienie zakupionych regałów na miejsce montażu, montaż, itp. pozostają po stronie Klienta. Zakupione u nas regały są w stanie niezmontowanym, a ewentualny ich montaż nie jest wliczony w cenę zakupu. Na życzenie Klienta i po indywidualnym uzgodnieniu warunków montażu, a także po skalkulowaniu ceny, możemy przeprowadzić cały proces technologiczny montażu.

Oryginał faktury wystawiany jest w terminie do 7 dni od daty dostarczenia towaru i wysyłany do Klienta za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub pocztą elektroniczną w postaci pliku w formacie pdf.

Dostępność towarów

Wszystkie dostępne w standardzie wymiary regałów oferujemy z terminem realizacji od 3 do 21 dni, w zależności od wielkości zamówienia oraz dostępności w magazynie poszczególnych elementów danej konfiguracji regałów.

Wszystkie niestandardowe zamówienia, w tym np. o nietypowych rozmiarach przygotowujemy dla Państwa po indywidualnym uzgodnieniu warunków sprzedaży, w tym dotyczących płatności, a także terminu realizacji, który w takich przypadkach może ulec wydłużeniu.

Gwarancje

Wszystkie oferowane przez nas towary dostępne w serwisie objęte są minimum 12 miesięczną gwarancją producenta. Szczegóły zawsze podawane są w przygotowywanej dla Klienta indywidualnej ofercie.

W chwili odbioru towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne braki i/lub uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom dostarczającym towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczących ewentualnych szkód powstałych podczas transportu zorganizowanego przez dostawcę, w szczególności braku produktu, niezgodności co do ilości odbieranych palet, uszkodzeń opakowań produktu, jest ich zgłoszenie w chwili odbioru i odnotowanie w treści właściwego dokumentu przewozowego, pod rygorem utraty możliwości powołania się na nie w terminie późniejszym. Wszystkie reklamacje należy składać na piśmie zawierającym dokładny opis występującej wady. W przypadku niedopełnienia przez Klienta tych obowiązków dostawca jest zwolniony z rozpoznania reklamacji, a zgłoszone później reklamacje uznaje się za bezzasadne.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień monitora (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Dostawca ma prawo wstrzymać się wobec Klienta z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Klienta wszelkich zaległych zobowiązań.

W przypadku nieuzasadnionych reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Klienta wszelkie koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji, w szczególności związane z dojazdem pracowników dostawcy do miejsca montażu produktu, obciążają Klienta. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania zapłaty za produkt w tej części, która jest wolna od wad.

Klient jest zobowiązany do bezwzględnego stosowania się do dokumentacji techniczno – ruchowej i/lub instrukcji montażu i użytkowania produktu, których przestrzeganie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa związanego z eksploatacją oraz bezpiecznym użytkowaniem produktu. Klient jest zobowiązany do zapoznania z w/w dokumentacją wszystkich swoich pracowników oraz inne osoby, które będą w jego imieniu dokonywać montażu produktu, a także uczestniczyć w eksploatacji produktu.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z tytułu rękojmi i gwarancji, za wady produktu bądź za szkody wyrządzone przez produkt, a powstałe w wyniku jego montażu lub eksploatacji w sposób niezgodny z dokumentacją techniczną i/lub instrukcją montażu lub pisemnymi zaleceniami dostawcy. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z tytułu rękojmi i gwarancji, również za wady produktu bądź za szkody wyrządzone przez produkt, w którym użyto bez zgody dostawcy części innych producentów.